P&C Portal Toegankelijkheidsverklaring

Wat doet de gemeente Renkum?

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners inzicht krijgen in het huishoudboekje van de gemeente Renkum. Op deze website vind je alle digitale P&C documenten vanaf de Perspectiefnota 2018-2022.

Begroting

De begroting bestaat uit een uitwerking van alle beleidsvoornemens voor de komende vier jaren, de concrete activiteiten die daarbij horen, de middelen die nodig zijn voor deze activiteiten en uit welke bronnen deze middelen afkomstig zijn.

Perspectiefnota

In de perspectiefnota stellen we de financiële kaders vast voor de komende vier jaren. Zo is precies te zien op welke plekken het gemeentelijk geld wordt ingezet en voor welke doelen dit wordt gedaan.

Voorjaarsnota

De voorjaarsnota is een tussentijdse rapportage over de eerste drie maanden van het jaar waarin wij recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting melden. Daarmee schetsen wij het financiële kader voor de begroting van volgend jaar.

Najaarsnota

De najaarsnota is een tussentijdse rapportage over de eerste acht maanden van het jaar. In deze tussentijdse rapportage melden wij de voortgang van activiteiten en investeringskredieten en recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting. Daarmee schetsen wij het financiële kader voor de begroting van volgend jaar.

Jaarrekening

In de jaarrekening leggen wij verantwoording af over het in het afgelopen jaar uitgevoerde beleid en financieel beheer.

Selecteer jaartal